Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผบ.ทบ. ตรวจหน่วยทหารพื้นที่นครราชสีมา เยี่ยมโรงงานสรรพาวุธ เดินหน้านโยบายพึ่งตนเองยกระดับอุตสาหกรรมทหาร จากนั้นดูพัฒนาการผลิต-ฝึกสุนัขทหาร

by ข่าวทหาร.com     2021-11-12 06:59:30   

GALERRY

SHARE
 • วันนี้ (28 ต.ค.64) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเดินทางไปกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งเป็นโรงงานของกองทัพบกที่กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถ การผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตามนโยบายการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและหน่วยงานสายการผลิต โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตั้งแต่การผลิตปลอกกระสุน การผลิตลูกกระสุน จนถึงการบรรจุหีบห่อ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่กองทัพบกสามารถพัฒนา และพึ่งพาตนเอง มีโรงงานผลิตกระสุนได้เอง เพื่อใช้ในภารกิจทั้งการฝึกและการศึกษา เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญ เรื่องการพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น ประหยัดงบประมาณ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทหาร ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ สำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรมสรรพวุธนั้น เรื่องความปลอดภัยของโรงงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นสถานที่ผลิตยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญของกองทัพ จึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยและระบบการเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองทัพบกให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายการพึ่งพาตนเอง ภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้” บูรณาการงานวิจัยพัฒนา การกำหนดมาตรฐานและการผลิตยุทโธปกรณ์ระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานภายนอก ภารัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสามารถสนับสนุนให้กับเหล่าทัพอื่นได้ การตรวจเยี่ยมหน่วยในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้เดินทางไปยังศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ชมสาธิตการฝึกสุนัขเตรียมฝึก และการฝึกสุนัขใช้งานสากล ตามโครงการพัฒนาการผลิต การฝึก และการใช้งานสุนัขทหาร ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงทัศนะในกิจการสุนัขทหารว่า ศูนย์การสุนัขทหาร ต้องให้ความสำคัญกับการผลิต การดูแล และการฝึกสุนัขทหาร ให้เป็นไปตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงให้ความสำคัญ เนื่องจากสุนัขทหาร สามารถสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการสูญเสียระหว่างการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลได้ รวมทั้งการคัดเลือกกำลังพล ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุนัขทหารด้วย ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้เยี่ยมอาคารบ้านพักของกำลังพล ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะที่พักอาศัย มีนโยบายให้ปรับปรุงและซ่อมแซม ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี อันจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานต่อไป .............. 28 ตุลาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  วินัยทหารต้านโควิด-19 ห่วงใยพี่น้องประชาชน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

  2021-11-12 06:59:30

  ทบ. เดินหน้านำทรัพยากรช่วยประชาชน จัดเที่ยวบินที่ 3 เครื่องบิน C-295...

  2021-11-12 06:59:30

  กองกำลังชายแดนกองทัพบกดำรงสกัดกั้นCOVID-19 ชายแดนเต็มที่...

  2021-11-12 06:59:30

  ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ภายในวันที่ 14– 26ก.ย. 64

  2021-11-12 06:59:30

  ทบ.ส่งทหารเข้าช่วยแล้ว หลังทราบมีคุณยาย81ปีติดโควิดอยู่ที่บ้านประสานงาน สธ.นนทบุรี...

  2021-11-12 06:59:30