Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ.เคียงข้างช่วยประชาชนฝ่าโควิด ส่งความห่วงใย มอบความช่วยเหลือถึงชุมชน เดินเท้าเยี่ยมบ้านแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

by ข่าวทหาร.com     2021-09-20 12:09:56   

GALERRY









SHARE
 • พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในทุกมิติ ซึ่งเป็นนโยบายที่พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยทหารทั่วประเทศระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค, การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ, การดูแลผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หนึ่งในภารกิจสำคัญที่กองทัพบกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ รวมทั้งพื้นที่ห่างไกล และตลอดแนวชายแดนทั่วประเทศไทยโดยดำเนินการในรูปแบบโครงการต่างๆ อาทิ การช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในทุกภูมิภาค เพื่อนำไปแจกจ่ายชุมชนผ่านโครงการ “Army Delivery” พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้หน่วยทหารของกองทัพบกในแต่ละกองทัพภาค ได้จัดรถรับส่งประชาชน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ ไปรับบริการฉีดวัคซีนตามการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้เข้ารับบริการเพื่อให้การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นไปอย่างราบรื่น ในส่วนของการดูแลผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนั้นกองทัพบกได้สนับสนุนยานพาหนะ, กำลังพลจิตอาสาและบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) เดินทางช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรดันการ ที่ยากลำบากต่อการเข้าถึง อาทิ แนวชายแดน, พื้นที่บนยอดดอยหรือเขาสูง เป็นต้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองตามวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention), การให้บริการฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ, การตรวจคัดกรองโควิด (ATK), การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในระบบการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รวมทั้งการช่วยเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วนฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนห่างไกลเหล่านี้เป็นห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำให้กำลังพลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ให้เข้าถึงระบบสุขภาพแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่บางกรณีอาจต้องเดินเท้าเพื่อเข้าถึงหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งประสานความร่วมมือ กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตั้งจุดตรวจร่วมบริเวณรอยต่อของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งนอกจากได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงในแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย ทั้งนี้กองทัพบกจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติทุกภารกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพ โดยส่งมอบ ความห่วงใยสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อเคียงข้างช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ……………………….. 13 กันยายน 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ผบ ทบ ส่งทหาร รณรงค์ ฉีกวัคซีน ป้องกัน โควิด

  2021-09-20 12:09:56

  ทบ. ดำรงความช่วยเหลือเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด มุ่งนโยบาย MOU รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

  2021-09-20 12:09:56

  “ให้โลหิต ให้ชีวิต”

  2021-09-20 12:09:56

  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกิจกรรมตามโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทย...

  2021-09-20 12:09:56

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

  2021-09-20 12:09:56