Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ. สนับสนุน สธ. ดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 เสริมภูมิในโรงพยาบาลและจัดชุดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

by ข่าวทหาร.com     2021-09-01 15:03:17   

GALERRY

SHARE
 • ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ที่พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ นำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนรัฐบาลบริหารจัดการโควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาคัดแยกผู้ติดเชื้อ ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการอย่างเหมาะสมโดยเร็วและเพื่อลดความรุนแรงของโรค ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อเริ่มมีแนวโน้มลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลตนเอง รับผิดชอบต่อสังคมของประชาชน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ รัฐบาล และ ศบค. กำหนด ขณะที่ด้านการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มการจัดหาและนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อนำมาจัดสรรบริการฉีดเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนกระจายตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกองทัพบก โดยโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ ได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสถานที่ให้กับ สธ. และ สสจ. ร่วมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ นำวัคซีนที่แต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรตามแนวทางของกรมควบคุมโรค มาบริการฉีดให้กับประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของผู้ได้รับวัคซีน หรือประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ที่ สสจ. กำหนด อาทิ นนท์พร้อม, นครศรีชนะ, โคราชพร้อม, ก๋ำแปงเวียง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้ปรับรูปแบบบริการฉีดวัคซีนให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวต่อผู้รับบริการมากขึ้น ได้แก่ การฉีดวัคซีนโควิด Drive-Thru ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และบริการฉีดวัคซีนโควิดเคลื่อนที่ ตามบ้านเรือนประชาชนหรือสถานที่ต่างๆ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ไม่สามารถมาฉีดวัคซีนบริเวณที่ สสจ. จัดไว้ได้ ซึ่ง รพ.ทบ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนแล้ว 137,678 ราย ขณะที่หน่วยทหารกองทัพบกได้สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และทันต่อสถานการณ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน รอบค่าย พร้อมมอบหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และแผ่นภาพประชาสัมพันธ์คู่มือวินัยทหารต้านโควิด เพื่อให้สามารถดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งร่วมดูแลอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในสถานที่ของจังหวัดที่ สสจ. กำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระทั้งด้านการเดินทางและค่าใช้จ่าย อาทิ บริการยานพาหนะรับ-ส่งประชาชน, บริการรถวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว, จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ซักประวัติ วัดอุณหภูมิและความดัน รวมทั้งสังเกตอาการภายหลังจากได้รับวัคซีน, บริการรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่ม ตลอดจนจัดแสดงดนตรีบรรเลงเพลงจากหมวดดุริยางค์กองทัพบก เพื่อสร้างบรรยากาศความเพลิดเพลิน สร้างความสุข คลายกังวลให้กับประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพประชาชนของรัฐบาล กองทัพบกจะดำรงในภารกิจดังกล่าว พร้อมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ดูแลช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชน เพื่อข้ามผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ และกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติสุขได้โดยเร็ว ................... 30 สิงหาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน...

  2021-09-01 15:03:17

  ทบ. ระดมกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วงโควิด-19 ร่วมแก้วิกฤต โลหิตขาดแคลน บริจาคแล้วรวม 25.8...

  2021-09-01 15:03:17

  มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 2564

  2021-09-01 15:03:17

  ทบ ช่วยเหลือภารกิจรับส่งแล้ว 13,227 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในกมมและปริมณฑล แล้ว 405 ราย

  2021-09-01 15:03:17

  ทบ ดำรงค์ เจตนารม ป้องกัน ประชา

  2021-09-01 15:03:17