Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ.น้อมนำพระราชปณิธาน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เคียงข้างประชาชนช่วงโควิด ส่งมอบความห่วงใยผ่าน Army Delivery ทั่วประเทศ

by ข่าวทหาร.com     2021-09-01 15:01:49   

GALERRY

SHARE
 • พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ส่งเสริม ให้กำลังพลยึดถือปฏิบัติในทุกโอกาส ทั้งในภารกิจทางทหาร การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งวาตภัย, อัคคีภัย และ อุทกภัย ตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือ, การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย,การจัดรถครัวสนามพระราชทานและนำถุงยังชีพพระราชทานแจกจ่ายให้ผู้ที่เดือดร้อน รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่และซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย นอกจากนี้กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบก ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินในหลายเหตุการณ์ อาทิ การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติบนท้องถนน, การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ช่วยชีวิตผู้ตกน้ำ, การช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุรถยนต์ตกเขา, การนำส่งผู้ป่วยชาวเขาไปรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการระดมศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถ กำลังพลจิตอาสา ของกองทัพบก โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) และอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้ประสานงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในระบบการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ สิ่งสำคัญที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกดำเนินการมาอย่างตอเนื่อง คือการส่งมอบความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชน ผ่านโครงการ Army Delivery โดยจัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยานพาหนะของกองทัพบกเดินทางไปยังชุมชนและพื้นที่ห่างไกล เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” และ จากการช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนตลอดสถานการณ์โควิดนี้ ทั้งนี้โครงการ Army Delivery ยังได้จัดกำลังพลจิตอาสาเดินเท้าเข้าชุมชน เพื่อส่งมอบอาหาร, น้ำดื่ม, เครื่องอุปโภคบริโภค, สิ่งของจำเป็น และร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ส่งมอบยา, เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้ยากไร้, ผู้พิการ, และผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ยากต่อการเข้าถึง เพื่อช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในทุกมิติ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และการช่วยเหลือคลี่คลายเหตุด่วนเหตุร้ายด้วยความกล้าหาญเสียสละเหล่านี้ เป็นนโยบายสำคัญที่ผู้บัญชาการทหารบก ส่งเสริมให้กำลังพลยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพร้อมยกย่องกำลังพลที่เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจในทุกโอกาสและสถานที่ ด้วยความเสียสละทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้กำลังพลจิตอาสากองทัพบกพร้อมยืนหยัดเป็นที่พึ่งของประชาชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ………………....... 30 สิงหาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุจับคนร้ายขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ฐานนราธิวาส 21

  2021-09-01 15:01:49

  ทบ. สนับสนุน สธ. ดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19...

  2021-09-01 15:01:49

  “ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

  2021-09-01 15:01:49

  ทบ.นำกำลังพลสนับสนุนมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่ 28...

  2021-09-01 15:01:49

  ทบ.จัดชุดปฏิบัติการ กำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์...

  2021-09-01 15:01:49