Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ.เผยทหารใหม่ผลัด 1/64 ผ่านการฝึกเบื้องต้นครบ 6 สัปดาห์ สุขภาพแข็งแรงปลอดภัย พร้อมเสริมทัพช่วยประชาชน คลี่คลายสถานการณ์โควิด-19

by ข่าวทหาร.com     2021-09-01 14:59:12   

GALERRY

SHARE
 • พันโทหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่เบื้องต้นของกองทัพบก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อ 25 ส.ค.64 ที่ผ่านมา และยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึกเฉพาะหน้าที่แยกขึ้นกองร้อย เพื่อให้มีความรู้เฉพาะตรงตามตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ภายใต้มาตรการพิทักษ์พลของกองทัพบก และสอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ ศบค.กำหนด โดยตลอดระยะเวลาการฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกได้ดำเนินการตามแนวทาง “Bubble and Seal” อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการดูแลการฝึกทหารใหม่ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ตรวจคัดกรองการรับทหารใหม่, การกักตัว 14 วันในหน่วยฝึก, การฉีดวัคซีนให้ทหารและกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล, แยกการฝึกเป็นกลุ่มย่อย หมุนเวียนสถานี จัดสรรพื้นที่ฝึกเป็นระบบปิดแยกออกจากชุมชนทหาร และปรับรูปแบบการฝึกให้มีความอ่อนตัวตามสถานการณ์ภายใต้การดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกในพื้นที่ ส่งผลให้หน่วยฝึกสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ นอกจากนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เสริมกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการดำรงชีวิต และการปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ในหน่วยทหาร อาทิ กิจกรรมการพบปะของผู้บังคับบัญชา เพื่อดูแลความเป็นอยู่ การเอาใจใส่และให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตในค่ายทหาร, กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวในวันแม่แห่งชาติเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการี และดำรงการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม, การจัดประกอบเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษเสริมสร้างกำลังใจให้ทหารได้ผ่อนคลายจากการฝึกตลอดจนส่งเสริมการเก็บออมและจัดสรรรายได้หรือเงินเดือนบางส่วนให้กับบุพการีหรือครอบครัว เพื่อช่วยเหลือในสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญในด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกองประจำการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ, เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง, ปลูกฝังอุดมการณ์ปกป้อง พิทักษ์ เทิดทูนสถาบันหลักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่น มีจิตอาสา ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ และที่สำคัญสามารถดำรงชีวิตในหน่วยทหารได้เป็นอย่างดีตลอดห้วงระยะเวลาประจำการ ทั้งนี้ กองทัพบกได้ดำเนินการฝึกทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ของปี 2564 ให้มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรค มีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เสียสละ มีคุณลักษณะและอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและดำรงการสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ......................... 30 สิงหาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

  2021-09-01 14:59:12

  ทบ. เดินหน้านำทรัพยากรช่วยประชาชน จัดเที่ยวบินที่ 3 เครื่องบิน C-295...

  2021-09-01 14:59:12

  ทบ. จัดทบทวนมาตรฐานการประกอบเลี้ยง เสริมมาตราการป้องกันโรค...

  2021-09-01 14:59:12

  โลหิตจิตอาสา เพื่อพ่อ

  2021-09-01 14:59:12

  ข่าว ทบ การส่งกลับผู้ป่วยโควิด สู่ภูมิลำเนา

  2021-09-01 14:59:12