Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับรอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

by ข่าวทหาร.com     2021-07-03 09:25:13   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 1330 น. พล.ต. ไพศาล หนูสังข์ ผบ.พล.ร.15 / ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับ พล.อ.พรชัย อินทนู รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะฯ ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยจากปัญหาในเรื่องการลักลอบข้ามแดน,ขนสินค้าหนีภาษี,ยาเสพติด และอาวุธ วัตถุระเบิด ที่มีมาอย่างยาวนาน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ที่มาจากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้/พ.ศ.2561-2564 และเมื่อ 31 มกราคม 2562 ในการประชุมครั้งที่ 1/62 คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผ่านมติความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดระเบียบชายแดน เป้าหมายของโครงการเพื่อลดเหตุรุนแรง การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การผ่านข้ามแดนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดความร่วมมือ ของภาครัฐในระดับต่าง ๆ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม การสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน/ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นและแบบในการสร้างรั้วชายแดนและได้รวบรวมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่มีที่ดินติดแนวชายแดน จำนวน 293 ราย

  โดยการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านอำเภอตากใบ มีวัตถุประสงค์ ระยะสั้น เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบขนย้าย อาวุธ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายต่างๆและการคัดกรองบุคคล ตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และในระยะยาว เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริเวณชายแดนอีกทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อลดเหตุรุนแรง ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การผ่านข้ามแดนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดความร่วมมือของภาครัฐในระดับต่าง ๆ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือโครงการทหารพันธุ์ดี...

  2021-07-03 09:25:13

  ทบ. นำเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 บินส่ง 40...

  2021-07-03 09:25:13

  บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

  2021-07-03 09:25:13

  ทบ น้อมลำรึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์...

  2021-07-03 09:25:13

  ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการต้านโควิด ใน กทม. ย้ำทหารพร้อมประสานการช่วยเหลือทุกเรื่อง...

  2021-07-03 09:25:13