Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ. น้อมนำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ช่วยดูแลนักเรียน พัฒนาสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

by ข่าวทหาร.com     2021-06-22 07:55:18   

GALERRY

SHARE
 • พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้หน่วยทหารทุกภูมิภาคร่วมกับทุกภาคส่วน เข้าช่วยพัฒนาโรงเรียนต้นแบบดังกล่าว ทั้งด้านสุขาภิบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาเล่าเรียน อาทิ อาคารเรียน, ห้องเรียน, โรงอาหาร, อุปกรณ์ไฟฟ้า การล้างทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในโรงเรียน รวมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ แปลงเกษตรอินทรีย์, เลี้ยงไก่, เพาะพันธุ์ปลา เพื่อบริโภคเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนักเรียน รวมทั้งขยายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชน เช่น การแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการฯ แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่าย พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า จากโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องตามการพัฒนาของโครงการมาโดยตลอด ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาต้นแบบในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทุกกองทัพภาค ไปแล้วจำนวน 56 โรงเรียน และอยู่ระหว่างการขยายโครงการไปยังโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนดังกล่าวนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กองทัพบกได้น้อมนำมาดำเนินงานอย่างดีที่สุด เพื่อยังประโยชน์แก่นักเรียน สถานศึกษาและชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้พึ่งพาและมีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางพระราชปณิธานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองกำลังสุรสีห์ จับต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

  2021-06-22 07:55:18

  กองทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือโครงการทหารพันธุ์ดี...

  2021-06-22 07:55:18

  มทบ.45 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากครอบครัวทหารใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ

  2021-06-22 07:55:18

  การฝึก Mini UAV” อากาศยานไร้คนขับ

  2021-06-22 07:55:18

  ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษ

  2021-06-22 07:55:18