Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

by หุ้นไทย.com - www.HunThai.com     2024-04-23 17:06:58   

GALERRY

SHARE
 • ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ที่อยู่
  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  ทีเอ็มบี และธนชาต
  สองธนาคารกับรากฐานที่แข็งแกร่ง รวมกันเป็นหนึ่ง
  กว่าจะมาเป็น ทีเอ็มบีธนชาต
  TMB 2500-2562
  ทีเอ็มบี ธนาคารที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานเกินครึ่งศตวรรษ ในช่วงเวลากว่า 60 ปี เต็มไปด้วยเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนตัวเองโดยไม่ยึดติดกับวิธีการแบบเดิม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ แม้ยามที่องค์กรเปราะบางที่สุด กลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

  2500

  เริ่มต้น ด้วยความตั้งใจ
  ธนาคารทหารไทย จำกัด ถูกจัดตั้ง อย่างเป็นทางการ ด้วยความคิดริเริ่มของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มุ่งให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานทหาร และข้าราชการทหารเป็นหลัก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ถนนราชดำเนิน จนกระทั่ง
  ปี 2506 จึงเปิดให้บริการสาขาราชประสงค์ เป็นสาขาแรก
  2516
  ขยายการบริการสู่ลูกค้าทุกกลุ่ม
  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารได้ขยายขอบเขตการบริการไปสู่ภาคธุรกิจและเอกชน และประชาชนทั่วไป นับเป็นการดำเนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์อย่างสมบูรณ์
  2525
  รับพระราชทานตราตั้ง
  จากการให้บริการทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเสมอมา ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราพระครุฑพ่าห์ (ตราตั้งห้าง) ให้ธนาคารทหารไทย จำกัด เป็นธนาคารพาณิชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในปีเดียวกันนี้ ธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นครั้งแรกจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
  2536

  สำนักงานใหญ่ ณ ถนนพหลโยธิน และแปรสภาพเป็นมหาชน
  ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ทำให้สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนมากขึ้น
  และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัดในปี 2537
  2547

  3-way merger รวมเพื่อเป็น Universal Banking
  ธนาคารได้รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรวมเป็นธนาคารเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2547 ทำให้มีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของธนาคารพาณิชย์ไทยในเวลานั้น
  2548

  ภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้ชื่อ TMB
  เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการเงินที่ครบวงจร
  (Universal Banking) ธนาคารจึงได้ทำการปรับภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น TMB Bank Public Company Limited และเปลี่ยนโลโก้เป็น TMB โดยมีสโลแกนว่า “ร่วมคิด เพื่อทุกก้าวของชีวิต” หรือ
  “Better Partner, Better Value”
  2550
  ING ร่วมถือหุ้น
  ธนาคารได้เพิ่มทุนใหม่และเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 25,000 ล้านหุ้นแก่ ING Bank N.V. ซึ่งเป็น 1 ใน 20 สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก รวมทั้งกระทรวงการคลังและกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงในประเทศ โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มูลค่าการขายหุ้นเพิ่มทุนที่เพิ่มในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 37,622 ล้านบาท ทำให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 14.4% ณ สิ้นปี 2550
  2551
  เปลี่ยนวิธีคิด ปรับกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  ทีเอ็มบีได้ปรับวิธีการคิดและเปลี่ยนวิธีการทำงานมาเป็นการยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) มีการจัดลูกค้าออกเป็นกลุ่ม (Segmentation) ที่ชัดเจน และมุ่งทำความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มทำให้ทีเอ็มบีสามารถสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง
  2552

  Make THE Difference เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น
  จากหลักการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทีเอ็มบีจึงได้เปลี่ยนมานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น แนวคิดการงดเก็บค่าธรรมเนียม ATM และได้ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ All Free ในปัจจุบันที่สามารถมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าได้อย่างแท้จริง TMB No Fixed บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ และ TMB Open Architecture ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรก ที่ทลายข้อจำกัดการลงทุนในกองทุนรวม โดยเปิดเสรีในการรับซื้อขายกองทุนรวมจากหลายสถาบัน พร้อมประกาศแนวคิด “Make THE Difference” หรือ “เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” โดยธนาคารได้ยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงานเรื่อยมา
  2553
  พลิกฟื้นกลับคืนความแข็งแกร่ง
  จากที่เคยเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในระดับสูง ทีเอ็มบีได้พลิกฟื้นกลับมาในปี 2553 นี้เอง ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในหลาย ๆ ด้าน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ทีเอ็มบีสามารถกลับมาทำกำไรต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และคิดเป็นอัตราเติบโตกว่า 64.4% เทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งยังสามารถลดการก่อตัวของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้เหลือน้อยที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเปลี่ยนจากขาดทุนสะสมจำนวน 101,600 ล้านบาท มาเป็นสถานะที่สามารถจ่ายปันผลได้เป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี
  Thanachart 2523-2562
  ธนาคารธนชาต หนึ่งในผลผลิตอันน่าภาคภูมิใจของทุนธนชาต กลุ่มธุรกิจการเงินที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศช่วงระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นเส้นทางแห่งความสำเร็จ แต่กลับเป็นเหมือนแบบทดสอบให้ธนชาตได้ข้ามผ่าน ช่วยเสริมสร้างให้ธนชาตทวีความแข็งแกร่งและเติบโตด้วยก้าวที่ไกลกว่าเดิม

  2523

  กำเนิดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด พลิกฟื้นกิจการที่ล้มให้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม
  ชื่อ ธนชาต ปรากฎขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ตุลาคม 2523 เมื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบหมายให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด เข้าฟื้นฟูกิจการ แคปปิตอลทรัสต์ ที่ประสบภาวะขาดทุนจนกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงาน จากวิกฤตการเงินราชาเงินทุนในปี 2522 โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด
  ภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี จากที่เคยขาดทุนสุทธิเกือบ 300 ล้านบาท บงล.ธนชาต ได้รายงานผลกำไร 6.2 ล้านบาทภายในปีแรก ทั้งยังได้กลับคืนสู่ตลาดหลักทรัพย์ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในปี 2525 และเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกที่สามารถคืนเงินกู้ให้แบงก์ชาติก่อนกำหนด
  2536-2540
  เดินหน้าขยายธุรกิจเตรียมความพร้อม สู่การเป็นธุรกิจครบวงจรและการรับมือกับวิกฤตต้มยำกุ้ง
  นับเป็นช่วงที่ธนชาตมีแนวคิดขยายธุรกิจโดยตั้งเป้าเป็นกลุ่มบริการทางการเงินที่ครบวงจร จึงได้จดทะเบียนบริษัทเป็น บริษัทมหาชน มีการดำเนินการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ทั้งยังมีการดำเนินการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 พอดี
  นอกจากนั้น ธนชาตยังเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ผันผวนล่วงหน้า เช่น การหยุดปล่อยสินเชื่อเพื่อประเมินสถานการณ์ การหาเงินทุนสำรองและการพยายามรักษาสภาพคล่อง ส่งผลให้ธนชาตสามารถประคองตัวผ่านวิกฤต 2540 ไปได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับคืนมาภายในเวลาอันรวดเร็ว
  2541

  วิกฤตสร้างหนทาง จุดเริ่มต้นการเป็นผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  ผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจโดยการปล่อยกู้ให้ลูกค้ารายใหญ่เช่นเดิม ธนชาตจึงตัดสินใจหันมาบุกเบิกธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์อย่างจริงจังจนกลายเป็นธุรกิจหลัก ด้วยความสามารถของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงความพร้อมของจำนวนสาขา และระบบการควบคุมและติดตามที่ดี ทำให้ธนชาตได้ก้าวมาเป็นผู้นำทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งมาได้อย่างยาวนาน
  2545

  เริ่มต้นเพื่อเติมเต็มธุรกิจ
  หนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางธุรกิจการเงิน คือการก่อตั้งธนาคาร โดย บริษัทเงินทุนเอกชาติ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่มธนชาต ได้ยื่นขอจัดตั้งเป็นธนาคารและเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยเปิดให้บริการในวันที่ 22 เมษายน 2545 ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มกลุ่มธนชาตให้สามารถดำเนินธุรกิจการเงินได้แบบครบวงจร
  2547

  เป็นธนาคารพาณิชย์ที่สมบูรณ์
  ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ธนาคารสามารถสร้างระบบงานให้มีความพร้อมและมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2547
  2548

  ปรับแบรนด์ใหม่ จุดกำเนิดธนาคารสีส้ม
  ธนาคารได้เปลี่ยนโลโก้และสีใหม่ พร้อม ๆ กับกลุ่มธนชาต เพื่อให้ทันสมัยและมีพลังมากขึ้น ทำให้ธนาคารเปลี่ยนมาใช้สีส้มเป็นสีประจำธนาคาร ปรับรูปลักษณ์สาขาใหม่ทั้งหมด รวมถึงปรับสโลแกนให้กระชับและมีความหมาย “ริเริ่ม เติมเต็ม”
  2550

  จับมือพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ
  เพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารจึงประกาศเป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (BNS) หรือสโกเทียแบงก์ สถาบันการเงินชั้นนำของแคนาดาที่มีความชำนาญด้านสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งได้มาร่วมทุนเข้าถือหุ้นธนาคารธนชาต ความร่วมมือในครั้งนั้น ทำให้ประสิทธิภาพการนำเสนอบริการทางการเงินของธนาคารดีขึ้นอย่างชัดเจน และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเติบโตกว่า 4 เท่าตัว พร้อมทั้งรักษาความเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
  2554

  เติบโตอย่างก้าวกระโดด
  ธนาคารได้เข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยและรวมกิจการสำเร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ขยับขึ้นมาเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและครบวงจรมากขึ้น มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศในเวลานั้น ด้วยสินทรัพย์กว่า 8 แสนล้านบาท และมีลูกค้ากว่า 4 ล้านราย
  2562

  Your Everyday Progress และ ธนชาต DRIVE
  ธนาคารได้สื่อสารแนวคิด “Your Everyday Progress” หรือ “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน” โดยยึดพันธกิจในการมอบความก้าวหน้าให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายในทุก ๆ วัน

  หลังจากสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในด้านสินเชื่อรถยนต์มากกว่า 2 ทศวรรษ ธนาคารได้ออกแบรนด์ย่อย “ธนชาต DRIVE” มีบริการครบวงจร สำหรับลูกค้าที่ต้องการรถยนต์คันใหม่ และรถแลกเงิน สำหรับลูกค้าที่ต้องการ
  ต่อยอดธุรกิจหรือใช้เป็นทุนของอนาคต

  จุดเริ่มต้นของทีเอ็มบีธนชาต
  2562

  เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการเงิน ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการระหว่างสองธนาคาร ซึ่งเป็นการนำเอาจุดแข็งที่แตกต่างมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมกิจการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  2563
  One Dream One Team One Goal
  ได้ดำเนินการรวมธนาคารใหม่ภายใต้แนวคิด One Dream ที่จะสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ ด้วย One Team ที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว เพื่อไปถึง One Goal คือ การเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อมากที่สุด

  พ.ค. 2564

  7 พ.ค. 2564 – ประกาศชื่อและแบรนด์ใหม่
  ประกาศชื่อและโลโก้ธนาคารใหม่ “ทีเอ็มบีธนชาต” ซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงความตั้งใจเริ่มต้นในการรวมธนาคาร นั่นคือ การนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองธนาคารที่แตกต่างกันมาประสานจุดแข็งซึ่งกันและกัน ภายใต้ชื่อเป็นทางการว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยมีโลโก้คือ ttb (ทีทีบี)

  ก.ค. 2564
  5 ก.ค. 2564
  ทีเอ็มบีธนชาต รวมเป็น One Bank อย่างสมบูรณ์
  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ภารกิจรวมธนาคารจึงสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ttb สามารถเปิดให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

  ทีเอ็มบีธนชาต
  มุ่งมั่นสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทย
  ทั้งวันนี้และอนาคต


  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Credit : https://www.ttbbank.com/th/about-us/nature-of-business


  ABOUT US

  หุ้นไทย.com www.HunThai.com


  หุ้นเป็นการออมเงิน การลงทุนและการหารายได้ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ผู้จัดทำหุ้นไทยดอทคอมมีความสนใจ ในการศึกษาการลงทุนการวิเคราะห์และผลกำไรจากการลงทุนในหุ้น โดยที่เราจะศึกษาหาข่าว ของหุ้นแต่ละตัวที่น่าสนใจบทวิเคราะห์และทำการศึกษาและ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ

 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 17:06:58

  Set50- คืออะไร

  2024-04-23 17:06:58

  HunThai.com - หุ้นไทย.com - คืออะไร ?

  2024-04-23 17:06:58

  BBL -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 17:06:58

  การแบ่งประเภท อุตสาหกรรม

  2024-04-23 17:06:58