Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

by หุ้นไทย.com - www.HunThai.com     2024-04-23 17:01:42   

GALERRY

SHARE
 • ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจประกันชีวิต
  ที่อยู่
  เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  ประวัติบริษัทฯ
  นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้น เป็นครั้งแรก

  ประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สิน กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย โดยมีคณะกรรมการดังนี้

  1. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค)
  2. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
  3. นายปพาฬ บุญ-หลง
  4. นายหลุย พนมยงค์
  5. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์
  6. นายโล่เต็กชวน บูลสุข
  7. นายตันจินเก่ง
  8. นายเชวง เคียงศิริ
  9. นายตันเกียกปุ้น

  หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

  1. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานกรรมการ
  2. พระยาชัยสุรินทร์ กรรมการ
  3. นายหลุย พนมยงค์ กรรมการ
  4. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร กรรมการ
  5. นายปพาฬ บุญ-หลง กรรมการ
  6. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์ กรรมการ
  7. นายเชวง เคียงศิริ กรรมการ
  8. นายโล่เต็กชวน บูลสุข กรรมการ

  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน


  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
  ค่านิยม
  เชื่อมั่นต่อการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
  เชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท
  เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ ร่วมใจ และความผูกพันเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน
  พันธกิจ
  มุ่งมั่น สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกชีวิต เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากลที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต
  มุ่งมั่น ต่อการสรรค์สร้าง (Innovativeness) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในช่วงเวลาของชีวิตของลูกค้า
  ยึดมั่นต่อการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimized Profit) ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Maximized Profit)
  ยึดมั่นในหลักมนุษยนิยม โดยถือว่า บุคลากรเป็นทรัพย์สิน (Asset) และเป็นทุน (Capital) ที่สำคัญที่สุด
  มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นทั้ง คนเก่ง และ คนดี เพื่อเป็นคู่คิดที่รู้รอบ และรอบรู้ ที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้า และ สังคม
  มุ่งมั่นสร้างองค์กรที่พร้อมจะปรับตัว (Adaptive) ด้วยความคล่องแคล่ว (Agile) ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามทุกข้อจำกัด
  ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสพร้อมเป็นองค์กรที่ดีของสังคมไทย และ สังคมโลก
  วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
  เป็นทุกคำตอบ ด้านการเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต ในทุก Life Stage/Life Event และ Lifestyle ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
  เป็นผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี และความมั่นคง มั่งคั่ง ในบั้นปลายชีวิตให้กับลูกค้า
  เป้าหมายของแบรนด์
  มุ่งสู่การเป็น Brand ชั้นนำ ที่ได้รับความชื่นชอบ(Admired) และเป็นแรงบันดาลใจ(inspired)ให้กับทุกคนในสังคม

  Credit : https://www.thailife.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88


  ABOUT US

  หุ้นไทย.com www.HunThai.com


  หุ้นเป็นการออมเงิน การลงทุนและการหารายได้ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ผู้จัดทำหุ้นไทยดอทคอมมีความสนใจ ในการศึกษาการลงทุนการวิเคราะห์และผลกำไรจากการลงทุนในหุ้น โดยที่เราจะศึกษาหาข่าว ของหุ้นแต่ละตัวที่น่าสนใจบทวิเคราะห์และทำการศึกษาและ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ

 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 17:01:42

  TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 17:01:42

  พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม...

  2024-04-23 17:01:42

  การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ...

  2024-04-23 17:01:42

  TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 17:01:42