Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

by หุ้นไทย.com - www.HunThai.com     2024-04-23 15:51:57   

GALERRY

SHARE
 • ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร
  ที่อยู่
  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  วิสัยทัศน์
  ครัวของโลก
  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก
  พันธกิจ
  ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า ทางโภชนาการ รสชาติและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ และ ให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างที่เหมาะสม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

  ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
  ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

  ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูปในประเทศอินเดีย - มกราคม
  Norfolk Foods (Private) Limited และ CPF (India) Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 และร้อยละ 100.00 ลำดับ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง CP Norfolk (India) Private Limited (“CP Norfolk (India)") ในประเทศอินเดีย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการครั้งนี้ส่งผลให้ CP Norfolk (India) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ  2
  การจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทย่อย - มีนาคม
  CPF Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ขาย เงินลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ใน CP Chozen Ltd. (“Chozen”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศอังกฤษ หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วของ Chozen ให้แก่นักลงทุนสัญชาติอังกฤษ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการดําเนินธุรกิจในประเทศอังกฤษ ซึ่งภายหลังการทํารายการเสร็จสิ้น Chozen และบริษัทย่อยได้สิ้นสุดสถานภาพ การเป็นบริษัทย่อยของซีพีเอฟ  3
  การเข้าซื้อเครื่องหมายการค้า “FIVE STAR” - เมษายน
  บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์แอนด์ฟู้ดเชน จํากัด (“CPFRF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทําสัญญาซื้อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR” ที่จดทะเบียนใน 12 ประเทศ จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (“CPG”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR”  4
  การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ - เดือนเมษายน
  บมจ.ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น (“CPFGS”) ได้ร่วมกับ Uorki Co., Ltd. จัดตั้ง บริษัท ซีพี -อูโอริกิ จํากัด ในประเทศไทย เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารทะเล อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมทาน เช่น ซูชิจากประเทศญี่ปุ่น โดย CPFGS ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 และมีสถานภาพเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ของ ซีพีเอฟ  5
  การเปลี่ยนสถานะของ Kalino Food AB จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย - เดือนกันยายน
  Kalino Food AB ซึ่งประกอบธุรกิจค้าเนื้อสัตว์และอาหารสําเร็จรูปในประเทศสวีเดน ได้เปลี่ยน สถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม เนื่องงจาก CPF Denmark A/S (“CPFDM”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจาก ผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 310 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.00 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CPFDM ใน Kalino Food AB เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.00 เป็นร้อยละ 60.00  6
  การขายเงินลงทุน ในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจไก่ครบวงจรในประเทศจีนให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยบริษัทย่อย - ธันวาคม
  CP Food Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นผ่าน C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ได้ขายเงินลงทุน ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรในประเทศจีน จำนวน 4 บริษัท ให้แก่บริษัทย่อยของ CPG โดย ภายหลังการเข้าทํารายการ สัดส่วนการถือหุ้นของ CPP ในบริษัททั้ง 4 แห่งดังกล่าว ได้ลดลงจากร้อยละ 100.00 เป็น ร้อยละ 0.00 จนทําให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ ซีพีเอฟ

  Credit : https://www.cpfworldwide.com/th/about/milestones


  ABOUT US

  หุ้นไทย.com www.HunThai.com


  หุ้นเป็นการออมเงิน การลงทุนและการหารายได้ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ผู้จัดทำหุ้นไทยดอทคอมมีความสนใจ ในการศึกษาการลงทุนการวิเคราะห์และผลกำไรจากการลงทุนในหุ้น โดยที่เราจะศึกษาหาข่าว ของหุ้นแต่ละตัวที่น่าสนใจบทวิเคราะห์และทำการศึกษาและ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ

 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม...

  2024-04-23 15:51:57

  BBL -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 15:51:57

  BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 15:51:57

  CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 15:51:57

  OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 15:51:57