Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

"ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

by ข่าวทหาร.com     2021-06-21 17:07:48   

GALERRY

SHARE
 • ป.1 พัน.31 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเติมน้ำดื่ม น้ำใช้ ใส่ถังน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตามโครงการ "ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 ให้กับ รร.วัดหนองแก้ว ต.บางขันหมาก อ.เมือง จว.ลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง และโควิท 19 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ชา ทุกระดับชั้น ที่ต้องการให้หน่วยช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ปตอ.1 โดย ปตอ.1 พัน.5 ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ :...

  2021-06-21 17:07:48

  ...

  2021-06-21 17:07:48

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

  2021-06-21 17:07:48

  มีแล้ว แบ่งปัน เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

  2021-06-21 17:07:48

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

  2021-06-21 17:07:48