Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปันสุข มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ ลดต้นทุน สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งต่อความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์โควิค 19

by ข่าวทหาร.com     2021-06-21 16:56:03   

GALERRY

SHARE
 • ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปันสุข มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ ลดต้นทุน สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งต่อความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์โควิค 19

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 0900 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ ลดต้นทุน สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งต่อความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิค 19 ในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านปูยุต ตำบลธารโต , บ้านบาตา ตำบลแม่หวาด และบ้านควนดินดำ ตำบลบ้านแหร พร้อมทั้งพบปะมอบความห่วงใย ให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ ตลอดจนมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 จากนั้น เดินทางต่อไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้แก่ นางเอื้อน แซ่ห่าน อายุ 88 ปี ซึ่งผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคชรา และ นางหมวก ล่องเนี่ยม อายุ 80 ปี ซึ่งผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันเป็นโรคอัมพฤกษ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค 19 สร้างความปลื้มปิติ ดีใจ ให้แก่พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ เป็นอย่างมาก

  ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า สำหรับวันนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ “ ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน เราจะผ่าน วิกฤตโควิค 19 ไปด้วยกัน “

  ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ตกงาน ขาดรายได้ ต้องตกอยู่ในสภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ ซึ่งคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะ ที่ 1-4 ได้ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามปัญหา และรับทราบความต้องการ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( ศปพร.) ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธาน ที่จะ“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะดำเนินการสานต่องานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย เป็นประชาชน ใน 33 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา (อ.นาทวี, อ.สะบ้าย้อย, อ.จะนะ และ อ.เทพา) ให้ได้รับประโยชน์ สร้างอาชีพ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้ สามารถดำเนินชีวิตในพื้นที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 12...

  2021-06-21 16:56:03

  ...

  2021-06-21 16:56:03

  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  2021-06-21 16:56:03

  ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในแหล่งชุมชน พร้อมร่วมมือหน่วยงาน...

  2021-06-21 16:56:03

  ปตอ.2 พัน.1 รอ. สนับสนุนจิตอาสาจัดเตียงสนาม

  2021-06-21 16:56:03