Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

“ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

by ข่าวทหาร.com     2021-02-04 17:06:30   

GALERRY

SHARE
 • “ผบ.ทหารสูงสุด”
  หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง
  เพิ่มเติม ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดฯ
  ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  ย้ำ การปฏิบัติทุกพื้นที่ต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นทีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 18ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง(ศปม.)
  เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ ๓)ตามที่ได้มีการบังคับใช้บรรดามาตรการต่างๆ เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการระบาดแบบกลุ่มก้อนของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น ด้วยการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร ตลอดจนความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบันสามารถจำกัดและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 8 ) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิและสังคมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการป้องกันโรคตามมาตรการด้านสาธารณสุข
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15 ) ข้อ 3 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ 3 (6) และคำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
  1. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
  2. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆทั่วราชอาณาจักร
  3. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ และเป็นไปตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กำหนดไว้ตามข้อกำหนด (ฉบับที่18 )ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามลำดับ
  4.การชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ซึ่งมีประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้ระวัง ให้ผู้จัดการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่เป็นสำหรับพื้นที่ควบคุม พื้นที่ฝ้ระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 18 )ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย หรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัว ที่อยู่ในเคหสถานหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
  สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป
  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
  ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/025/T_0033.PDF


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ผบ.ฉก.นราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่...

  2021-02-04 17:06:30

  ร.15 พัน.2 จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต

  2021-02-04 17:06:30

  มีแล้วแบ่งปัน แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัย Covid-19

  2021-02-04 17:06:30

  ทบ. จัดทบทวนมาตรฐานการประกอบเลี้ยง เสริมมาตราการป้องกันโรค...

  2021-02-04 17:06:30

  ผบ.ทบ. สั่งเสริมยุทโธปกรณ์ช่วยน้ำท่วม ห่วงกำลังพลสายแพทย์งานหนัก ให้หมุนเวียนฟื้นฟู...

  2021-02-04 17:06:30