Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
Loading…
Follow /Created News

ลองรถ.com - TestCarThailand.com
เกิดขึ้นจากความรักและชอบในการขับรถของกลุ่มผู้รักรถโดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทดสอบลองรถทั้งรถใหม่และรถเก่าในลักษณะต่างๆเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการใช้รถตามสภาพประเทศและการเลือกซื้อรถยนต์ตามความต้องการ

รวมถึงศึกษาการออกแบบและเทคโนโลยีของรถยนต์แต่ละรุ่น ผู้ลองรถ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้รถจริงอาจจะมีความรู้เรื่อง รถยนต์แตกต่างกันในการทดลอง หรือ ลองรถ มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเข้าใจถึงลักษณะการออกแบบรถยนต์แต่ละรุ่นว่ามีจุดประสงค์ลักษณะการใช้งานและข้อจำกัดรวมถึงลักษณะการเลือกใช้ที่แตกต่างกัน

News

MotorShowThailand - GWM

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - VOLVO

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - Rolls-Royce

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - PORSCHE

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - MG

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - MASERATI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - AUDI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - LEXUS

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - JEEP

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - HARLEY

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - FORD

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - HYUNDAI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - GEUGEOT

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - HONDA

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShow Thailand -3

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShow Thailand -2

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShow Thailand -1

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  TestCarThailand - ลองรถ Nissan Kick

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 24 Nov, 2020

 • News

  TestCarThailand - ลองรถ NISSAN LEAF

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 24 Nov, 2020

 • News

  TestCarThailand.com

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 24 Nov, 2020