Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
Loading…
Follow /Created News

TestCarThailand.com

เกิดขึ้นจากความรักและชอบในการขับรถของกลุ่มผู้รักรถโดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทดสอบลองรถทั้งรถใหม่และรถเก่าในลักษณะต่างๆเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการใช้รถตามสภาพประเทศและการเลือกซื้อรถยนต์ตามความต้องการ

รวมถึงศึกษาการออกแบบและเทคโนโลยีของรถยนต์แต่ละรุ่น ผู้ลองรถ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้รถจริงอาจจะมีความรู้เรื่อง รถยนต์แตกต่างกันในการทดลอง หรือ ลองรถ มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเข้าใจถึงลักษณะการออกแบบรถยนต์แต่ละรุ่นว่ามีจุดประสงค์ลักษณะการใช้งานและข้อจำกัดรวมถึงลักษณะการเลือกใช้ที่แตกต่างกัน

News

motorshowthailand7

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 04 Apr, 2022

 • News

  motorshowthailand6

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 04 Apr, 2022

 • News

  motorshowthailand 5

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 04 Apr, 2022

 • News

  motorshowthailand4

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 04 Apr, 2022

 • News

  motorshowthailand3

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 04 Apr, 2022

 • News

  motorshowthailand 2

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 04 Apr, 2022

 • News

  Motorshowthailand1

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 04 Apr, 2022

 • News

  MotorShowThailand - TOYOTA

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - SUZUKI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - MITSUBISHI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - NISSAN

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - MAZDA

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - ISUZU

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - KIA

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - MINI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - KTM

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - BMW

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - BENTLEY

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - BENZ

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - HONDA

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 19 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - GWM

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - VOLVO

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - Rolls-Royce

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - PORSCHE

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - MG

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - MASERATI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - AUDI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - LEXUS

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - JEEP

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - HARLEY

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - FORD

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - HYUNDAI

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - GEUGEOT

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShowThailand - HONDA

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShow Thailand -3

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShow Thailand -2

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  MotorShow Thailand -1

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 18 Apr, 2021

 • News

  TestCarThailand - ลองรถ Nissan Kick

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 24 Nov, 2020

 • News

  TestCarThailand - ลองรถ NISSAN LEAF

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 24 Nov, 2020

 • News

  TestCarThailand.com

 • ลองรถ.com - TestCarThailand.com
 • 24 Nov, 2020